Đã say là phải say như anh ấy

Đã say là phải say như anh ấy
Đã say là phải say như anh ấy

Đã say là phải say như anh ấy..